[website ontwerp] [website maken] []
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o."]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]
[Vogelwacht "Akkerwoude e.o "]

activiteiten

©

opmaak en redactie

website: P.v.d. Galiën

aangesloten bij de BFVW

opgericht: 21 maart 1946

Vogelwacht "Akkerwoude e.o."

Broedvogelinventarisatie Geastmerbosk.


Het Geastmerbosk is één van de twee gebieden, welke door vogelwacht “Akkerwoude e.o.” geïnventariseerd wordt op broedvogels.  Het Geastmerbosk is een ruilverkavelingbos, welke is aangepland in de jaren zestig. Dit gebied is 55ha groot.  Het gebied is toegankelijk vanaf de Eysingawei, Borkenslaan, Hereweg en de Kapelle. In het bos zijn veel boomsoorten aangeplant: es, iep, els, populier, esdoorn, eik en beuk. Het Geastmerbosk, met haar twee  poelen, begint al een volwassen bos te worden. Er is inmiddels een vrij hoog geboomte aanwezig.


De onderbegroeiing begint de laatste jaren nadrukkelijk toe te nemen, welke debet is aan de uitdunning welke heeft plaatsgevonden in het najaar van 2008. Er komen in dit gebied veel vogelsoorten voor, met name de groep zangvogels is in dit gebied goed vertegenwoordigd o.a. zwartkop, grasmus, roodborst en diverse mezensoorten. In 2010 werd er van 38 soorten een territorium vastgesteld. Een echte bosvogel als de grote bonte specht komt in dit gebied talrijk voor, terwijl een nieuwkomer als de boomklever zich sinds een paar jaar in dit gebied gevestigd heeft. Ook de roofvogels hebben het bos inmiddels als verblijf gevonden. Van de orde roofvogels (sperwer, ransuil, buizerd) is het broeden vastgesteld.


Gedurende het broedseizoen worden er tien tot vijftien inventarisatierondes gelopen, waarvan acht keer overdag (6.00u tot 10.00u) en twee avondrondes (18.30u tot 20.30u). De broedvogelinventarisatie wordt uitgevoerd volgens de BMP (broedvogel monitorings project) methode. Bij deze methode worden alle vogels welke gezien en gehoord worden ingetekend op een veldkaart. Het noteren gebeurt op basis van de standaardafkortingen van de vogelnamen. Van elke soort wordt een soortenkaart aangemaakt, elke ronde wordt op deze kaart bij gehouden.


Aan het einde van het broedseizoen kan er bepaald worden, hoeveel territoriums er van elke soort zijn. Aan het eind van het broedseizoen kan de balans opgemaakt worden en kunnen er conclusies getrokken worden of een soort in aantal vooruit of juist achteruit gaat. De gegevens van deze inventarisatie worden verstrekt aan: Staatsbosbeheer (opdrachtgever), de eigen vogelwacht (vereningingsblad “Fjildpraet”), de BFVW en het SOVON.


Jan Andries Wagenaar.Broedvogelinventarisatie:


Geastmerbosk 2018


Geastmerbosk 2017


Geastmerbosk 2016


Geastmerbosk 2015


Geastmerbosk 2014.


Geastmerbosk 2013.


Geastmerbosk 2012.


Geastmerbosk 2011.


Geastmerbosk 2010.
foto links: de zwartkop.  foto: Hendrik van Kampen.